strona główna
Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa

Działalność naukowo-badawczo-rozwojowa
Wybrane zrealizowane projekty badawcze
Działalność edukacyjna
Działalność doradczo-wdrożeniowa
Działalność wydawnicza
Współpraca z zagranicą

Przejawia się w organizowaniu konferencji bądź kursokonferencji naukowych na bazie uprzednio przeprowadzonych badań i prac wdrożeniowych.
Wybrane tytuły działalności:
- Organizacyjno-ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy,
- Informatyka w procesach zarządzania,
- Negocjacje jako sztuka zarządzania,
- Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001,
- Nakłady i efekty związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001,
- Doświadczenia "Huty Częstochowa" (obecnie - "ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.") w budowie i eksploatacji linii ciągłego odlewania.

W działalności szkoleniowej oddziału podkreślić należy aktualność tematyki szkolenia dostosowanej do zachodzących zmian gospodarczych w naszym regionie. Oddział zawsze prowadził takie szkolenia, których tematyka znajdowała zapotrzebowanie w naszym środowisku.
Działalność badawcza i wdrożeniowa wynikała przede wszystkim z zapotrzebowania Huty "Częstochowa" (obecnie - "ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.").
- Program Phare 2002 - Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu dla osób prawnych nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Linia budżetowa: PL2002/000 - 580.06.01.03 - 02 - Krajowy program rozwoju zasobów ludzkich - Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży.
Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości - lider projektu, wraz z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie - Partner 1 oraz Terenowym Oddziałem Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie - Partner 2, zrealizowali projekt Aktywność i przedsiębiorczość szansą lepszej przyszłości na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży.

Jesteśmy organizatorem konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów naukowo - badawczych. W szczególności organizujemy cykliczną "Multimedia w Biznesie". Konferencja ta łączy dwa nurty biznesowy i naukowy. Konferencji towarzyszy wystawa najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w zakresie systemów informatycznych, zastosowanych w różnych obszarach działalności gospodarczej.
W obszarze działalności naukowej organizujemy również Seminaria Naukowe nt.: "Integracja IT (Informatycznych technologii) z Systemami Zarządzania w Organizacjach gospodarczych". Nasze doświadczenie oraz duży potencjał naukowy i menedżerski, pozwala nam na realizację zadań naukowo-badawczych, praktycznie we wszystkich obszarach organizacji i kierownictwa. Współpracujemy w tej dziedzinie z firmami: Kalasoft, Progress, RWT Radom, Alcatel, Telekomunikacja Polska S.A.